Thông báo bảo hiểm xã hội

Thông báo bảo hiểm xã hội

Trang chủ

                                    


       - Thông báo cuộc thi BHYT toàn dân trên địa bàn quận năm 2018(từ 15/5/2018 đến 15/6/2018)


       Thông báo về mức lương tối thiểu vùng năm 2018
       - 2017 về việc hoàn thiện cấp mã số định danh cho người tham gia BHXH, BHYT.( CV 1496)
       - 2017 về việc phối hợp cấp mã số định danh cho người tham gia BHXH, BHYT. (CV 1760)
       - 2017 về việc cấp mã số BHXH cho NLĐ tham gia BHXH, BHYT.

       1. Quy trình rà soát sổ BHXH(5/2017)
         - Tiện ích tra cứu Lương
       2. Các văn bản khác.